Legea 17/2017

Legea 17/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

Dată act: 17-mar-2017

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1 din 3 februarie 2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2016, cu următoarele modificări şi completări:

1.La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:
„- La articolul 534, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«(2) Încheierea prin care se soluţionează cererea este supusă numai apelului, cu excepţia celei pronunţate de un complet al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care este definitivă.»”

2.La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:
„11. La articolul 613, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«(4) Hotărârea curţii de apel prin care se soluţionează acţiunea în anulare este supusă recursului.»”

3.La articolul I punctul 2, articolul 615 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„- Art. 615: Executarea silită
Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu şi se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească. Dispoziţiile art. 603 alin. (3) rămân aplicabile.”

4.La articolul I punctul 5, articolul 641 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„- Art. 641: Înscrisurile sub semnătură privată
Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile şi condiţiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenţie contrară este nulă şi considerată astfel nescrisă. Dispoziţiile art. 664 şi următoarele sunt aplicabile.”

5.La articolul I, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 61 şi 62, cu următorul cuprins:
„61. La articolul 651, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«(4) Dacă prin lege nu se dispune altfel, instanţa de executare se pronunţă prin încheiere executorie, care poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare.»
62. La articolul 652, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«(2) Dacă bunurile urmăribile, mobile sau imobile, se află în circumscripţiile mai multor curţi de apel, oricare dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă una dintre acestea este competent să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmăribile aflate în raza celorlalte curţi de apel.»”

6.La articolul I punctul 8, alineatele (2) şi (7) ale articolului 666 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Cererea de încuviinţare a executării silite se soluţionează în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la instanţă, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunţare. Încheierea se comunică din oficiu, de îndată, executorului judecătoresc, precum şi creditorului.
……………………..
(7) Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare a executării silite poate fi atacată numai cu apel exclusiv de creditor, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea prin care se soluţionează apelul se comunică, din oficiu, de îndată, şi executorului judecătoresc.”

7.La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu următorul cuprins:
„121. La articolul 719, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«(6) Asupra cererii de suspendare instanţa, în toate cazurile, se pronunţă prin încheiere, chiar şi înaintea termenului fixat pentru judecarea contestaţiei. Părţile vor fi întotdeauna citate, iar încheierea poate fi atacată, în mod separat, numai cu apel sau, dacă este pronunţată de curtea de apel, numai cu recurs, în termen de 5 zile de la pronunţare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru cea lipsă.»”

8.La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 141, cu următorul cuprins:
„141. Articolul 782 se modifică şi va avea următorul cuprins:
«- Art. 782: Cererea de poprire. Competenţa
(1) Poprirea se înfiinţează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel unde îşi are domiciliul sau sediul debitorul.
(2) Dispoziţiile art. 652 alin. (5) sunt aplicabile.»”

9.La articolul I punctul 18, articolul 889 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„- Art. 889: Executarea fără somaţie
La cererea creditorului, dacă se justifică o nevoie urgentă sau există pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire, să ascundă, să distrugă ori să deterioreze bunurile ce trebuie predate, instanţa va putea să dispună, prin încheierea de încuviinţare a executării silite sau pe cale separată, ca executarea silită să se facă de îndată şi fără somaţie.”

10.La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu următorul cuprins:
„181. Denumirea secţiunii a 2-a «Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori» a capitolului IV al titlului III din cartea a V-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
«- SECŢIUNEA 2: Executarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii referitoare la minori»”

11.La articolul III, alineatul (1) al articolului 2.445 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„- Art. 2.445
(1) Creditorul ipotecar poate cere instanţei încuviinţarea executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului mobil ipotecat. La cererea de încuviinţare se vor ataşa documente care atestă existenţa creanţei ipotecare şi a ipotecii mobiliare, împreună cu dovada perfectării ipotecii. Instanţa va analiza existenţa creanţei şi a ipotecii legal perfectate şi va încuviinţa vânzarea, cu citarea părţilor interesate. Introducerea cererii de încuviinţare a executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului mobil ipotecat întrerupe prescripţia dreptului la acţiune privind obţinerea executării silite.”

12.După articolul IV se introduce un nou articol, articolul IV1, cu următorul cuprins:
„- Art. IV1
Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 18 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 100, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
«(2) Constituie, de asemenea, titlu executoriu acordul parental încheiat prin înscris autentificat cu ocazia divorţului sau ulterior acestui moment, în care, exercitând împreună autoritatea părintească, părinţii se înţeleg cu privire la aspecte cum sunt: stabilirea locuinţei copilului, modalitatea de păstrare a legăturilor personale cu minorul ale părintelui cu care acesta nu locuieşte, precum şi alte măsuri asupra cărora părinţii pot să dispună în condiţiile art. 375 alin. (2) din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare.»
2. După articolul 100 se introduce un nou articol, articolul 1001, cu următorul cuprins:
«- Art. 1001
Pentru valabilitatea acordului parental încheiat în procedura divorţului sau în orice alte situaţii, notarul public, cu ocazia autentificării, este obligat să obţină raportul de anchetă psihosocială şi să procedeze la ascultarea minorului în condiţiile art. 264 din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare.»
3. La articolul 136, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
«(5) Înscrisul autentificat de notarul public prin care se constată acordul parental constituie titlu executoriu în condiţiile art. 100 alin. (2).»”

13.După articolul V se introduce un nou articol, articolul V1, cu următorul cuprins:
„- Art. V1
La articolul 8 alineatul (1) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«m) preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul general, membri ai Prezidiului Academiei Române, precum şi cei ai academiilor de ramură, înfiinţate în baza unor legi speciale;».”

14.După articolul VIII se introduce un nou articol, articolul IX, cu următorul cuprins:
„- Art. IX
Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 18 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 196 din data de 21 martie 2017